Non Generic Xanax Online Bài tập thứ ba:

Xanax Online Cheap 1.
Thở vào, biết thở vào        /  http://www.travelswithahobo.com/3dl5gowgodl Vào 
Thở ra, biết thở ra           / Order Alprazolam From India  Ra

2.
Hơi thở vào càng sâu       /  Sâu
Hơi thở ra càng chậm     / http://opencreates.com/8omdfwi  Chậm

3.
Thở vào, tôi thấy khỏe       /  Order Alprazolam Powder Khỏe
Thở ra, tôi thấy nhẹ          /  https://uovo.art/obn0c8bxjjn Nhẹ

4.
Thở vào, tâm tĩnh lặng        /  http://www.travelswithahobo.com/zizj493fczm Lặng 
Thở ra, miệng mỉm cười     /  Buy Alprazolam Nz Cười

5.
An trú trong hiện tại           /  Hiện tại 
Giây phút đẹp tuyệt vời     /  Tuyệt vời

Bài này có thể thực tập bất cứ ở đâu, trong thiền đường, ngoài phòng khách, ở dưới bếp hay trong toa xe lửa. Hơi thở đầu là để đưa thân và tâm về hợp nhất, đồng thời giúp ta trở về an trú trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm đang xảy ra trong phút giây ấy. Sau khi ta thở như thế trong vài ba phút, tự nhiên hơi thở ta trở nên nhẹ nhàng, khoan thai, êm hơn, chậm hơn, sâu hơn và cố nhiên ta cảm thấy rất dễ chịu trong thân cũng như trong tâm. Đó là hơi thở sâu, chậm thứ hai. Ta có thể an trú với hơi thở ấy lâu bao nhiêu cũng được. Rồi ta đi qua hơi thở khỏe, nhẹ. Ở đây ta ý thức được tính cách nhẹ nhàng (khinh an) và khỏe khoắn (tịnh lạc) của thân tâm, và thiền duyệt tiếp tục nuôi dưỡng ta. Thiền duyệt là cái vui của thiền định, thường được ví dụ cho thức ăn. Hơi thở tiếp theo là lặng, cười và hiện tại, tuyệt vời mà ta đã thực tập trong bài thứ nhất.